Polityka prywatności

 

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej

Administrator danych osobowych

My, Marolex Sp. z o.o. , z siedzibą w Dziekanowie leśnym, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych

Cele i podstawy przetwarzania

[Poniżej znajdują się przykładowe cele oraz podstawy przetwarzania, które należy dostosować i uzupełnić, zgodnie z ustalonymi przez organizację czynnościami przetwarzania]

 • w celu zawarcia umowy sprzedaży na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art 6 ust 1 lit b RODO);
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy sprzedaży, (podstawa z art 6 ust 1 lit b RODO);
 • w celach analitycznych [: doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, logów technicznych aplikacji; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, itp], co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art 6 ust 1 lit f RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art 6 ust 1 lit f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem

(podstawa z art 6 ust 1 lit f RODO);

 • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art 6 ust 1 lit f RODO);
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art 6 ust 1 lit f RODO);

Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy 

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

Podstawowe dane identyfikacyjne

Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne

Elektroniczne dane identyfikacyjne

Elektroniczne dane lokalizacyjne

Finansowe dane identyfikujące

Korzystanie z technologii

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:

 • magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia;
 • firmy, które realizują płatności;

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Okres przechowywania danych

[Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO należy podać okres przez jaki przechowywane będą dane. Przykładowo]

 1 Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy sprzedaży przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia

 2 Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy sprzedaży przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy

 3 Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały

Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do usunięcia danych
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli

 1. ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw ?marketingowy?. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego Jeżeli skorzystasz z tego prawa ? zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np format ?csv? dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem